OSTALE USLUGE

OBEZBEĐENJE RIBNJAKA I USEVA ​

PATROL 023 pruža uslugu obezbeđenja ribnjaka i poljoprivrednih dobara ili useva na najrazličitije savremene načine a u skladu sa potrebama samih korisnika. Cilj je postići maksimalnu očuvanost istih obilaskom ribnjaka ili useva u toku dana i noći 24h dnevno u preventivne svrhe ili neposrednim boravkom na terenu u kritičnom periodu za dati prostor.

Sva naša vozila i oprema omogućavaju nam rad u najtežim uslovima. Profesinalno prilagođena vozila, uniforme, oprema za noćno osmatranje, komunikacija posredstvom radio veze i zatvorene mobilne telefonije kao i korišćenje službenih pasa po potrebi omogućuje nam profesionalno obavljanje svih zadataka na terenu.

Zaštitnu funkciju trenutno obavljamo na jednom od najvećih ribnjaku u Evropi koji pripada ribarskom gazdinstvu Ečka koji se prostire na preko 8000 hektara vodene i kopnene površine, i predstavlja najkompleksniji prostor izložen visokim rizicima sa potrebama zaštite i obezbeđenja.

OBEZBEĐENJE JAVNIH MANIFESTACIJA I SKUPOVA

PATROL 023 obavlja poslove obezbeđenja javnih manifestacija i skupova.

Poslovi iz ove delatnosti se obavljaju u skladu sa svim specifičnim zahtevima naručioca posla uz prilagođavanje potrebama svake manifestacije posebno. Veliki broj dobro obučenih i opremljenih ljudi uz podršku interve patrole odgovoriće potrebama najzahtevnijih korisnika u cilju postizanja maksimalne bezbednosti događaja i njegovih učesnika.

OBEZBEĐENJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA

Svi poslovi obezbeđenja sportskih manifestacija obavljaju se na osnovu adekvatno razrađene procene rizika i u saradnji sa nadležnim državnim organima. Detaljno sprovođenje procedura rada i kontrole ulaska posetilaca na sportske objekte jedan su od preduslova za uspešan i bezbedan rad koji se sprovodi od strane pripanika službe obezbeđenja naše firme.

Opredeljeni da sport bude pokretač aktivnosti i uzdanica mladih ljudi, PATROL 023 se već drugu godinu za redom nalazi u timu sponzora rukometnog kluba “Proleter” iz Zrenjanina.

Efikasnost u svom radu predstavili smo i na “XXI Svetskom rukometnom prvenstvu za dame” odrzanog u decembru 2013 godine u gradu Zrenjaninu u “Kristalnoj dvorani” na kojem smo dobili sve najbolje ocene od strane- Međunarodne rukometne organizacije (IHF) i Rukometnog saveza Srbije za organizaciju i delatnost obezbeđenja.

TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

*Protivprovalni alarmni sistemi u kombinaciji sa monitoringom i interventnom patrolom čije su prednosti brojne:

➡️PANIK tastere koriste osobe koje mogu biti neposredno ugrožene od strane napadača kao što su npr. bankarski službenici, radnici u prodajnim objektima i sl. Tasteri mogu biti fiksni i mobilini, ručni, nagazni ili bežični (na daljinskom upravljaču).

➡️ISKLJUČENJE POD PRINUDOM se koristi u situaciji kada je osoba primorana od strane napadača da isključi alarmni sistem, ali u tom slučaju koristi šifru za isključenje pod prinudom.

➡️TIHA DOJAVA – pritiskom na panik taster ili ukucavanjem šifre za isključenje pod prinudom aktivira se tiha dojava tako da napadač ne primeti da je korisnik aktivirao alarm. Tiha dojava registruje se u monitoring centru i operater momentalno obaveštava Interventnu patrolu koja stupa u akciju.

MONITORING CENTAR

PATROL 023 prilikom obavljanja delatnosti u sektoru bezbednosti koristi prednosti savremenog monitoring centra. Monitoring centar aktivan je 24h dnevno u kojem stručno osposobljeni operateri daljinskim putem prate aktivnosti na štićenim objektima, i reaguju istovremeno obaveštavajući interventnu patrolu, policijsku upravu, vlasnika objekta… Monitoring centar je opremljen većim brojem linija preko kojih se ostvaruje komunikacija sa alarmnim centralama, dok se komunikacija vrši i putem GSM ili GPRS sistema, što znači da štićeni objekat ne mora imati telefonsku liniju.

INTERVENTNA PATROLA (MOBILE GUARDING)

PATROL 023 poseduje aktivnu interventnu patrolu 24h dnevno na teritoriji grada Zrenjanina, čije se vreme izlaska do ugroženog objekta svodi na 2-5min, a koja trenutno obezbeđuje 112 objekata.

Ova usluga namenjena svim malim i srednjim privrednicima koji imaju potrebu da zaštite svoju firmu, njen imidž i njenu imovinu. To mogu biti različita predstavništva, kancelarije, prodavnice, radionice, privatne kuće, magacini… tačnije sve ono što je vredno čuvati a nije isplativo obezbediti konvencionalnim obezbedjenjem.

Interventna patrola je sastavljena od obučenih pripadnika službe FTO, opremljenih posebnim označenim i neoznačenim vozilima koja je aktivna 24h dnevno, po potrebi opremljena vatrenim oružijem i drugim sredstvima potrebnim za uspešno izvršavanje postavljenih zadataka.

Interventna patrola se prilagođava potrebi zaštite samog objekta, a podrazumeva izlaske na intervencije i noćne obilaske štićenih objekata u preventivne svrhe. Ukoliko je moguće objekat zaštititi alarmnim sistemom to se i čini sa tim da dojava alarmnog stanja iz monitoring centra ide upravo interventnoj patroli. Vreme izlaska u noćnom režimu svodi se na nekoliko minuta iz razloga što je vozilo u stalnom pokretu. Patroliranje se obavlja svaku noć bez izuzetaka, a prilikom obilaska objekata vrši se detaljna provera istog spolja ili sa unutrašnje strane ograde objekta. Pritom česti su primeri zaticanja različitih licu u vršenju krivičnih dela i njihova predaja nadležnim državnim organima.

PROTIV-POŽARNA ZAŠTITA

1. Izradu Pravila zaštite od požara koja su obavezna po Zakonu o zaštiti od požara član 28.  U dokument spada kompletan opis objekta (tehnoloških proces), mere koje treba preuzeti i čega se treba pridržavati da ne bi došlo do neželjenih posledica u ovom slučaju požara i eksplozije.

Izradu Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara po članu 40. Stav 1. Zakona o zaštiti od požara. U izradu plana spada skiciranje svih prostorija unutar objekta I njihovo ucrtavanje u plan. Proračun vremena potrebnog za evakuaciju svih osoba iz prostorija objekta i propisivanje maksimalnog broja osoba koja mogu boraviti u njemu, obeležavanje puteva evakuacije kao i evakuacionih izlaza,aparata za gašenje požara,hidranata,ručnih javljača na konkretnom objektu.

2. Usluga referenta protiv pozarne zaštite

Kao odgovorni za vodjenje protiv požarne zaštite dužni smo da:

✅ Vodimo računa o redvnom servisu protiv požarnih aparata, hidranata.
✅Da oraganizujemo i sami preduzimamo sve potrebne preventivne mere sa aspekta zastite od požara.;
✅ Da se staramo o sprovodjenju i primeni mera zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom, drugim propisima, Pravilima, Kao i drugim aktima;
✅ Da usaglašavamo rad Pravnog lica sa propisima iz oblasti zaštite od požara;
✅Da učestvujemo u izradi predloga opštih akata, Programa i Planova zaštite od požara, Programa osnovne obuke radnika i slično, a i posle brinemo o njihovoj primeni
✅Da samostalno ili u saradnji, vršimo obuku svih zaposlenih u vezi sa opasnostima koje Im prete od požara.;
✅ Da vršimo zamenu i povlačenje dotrajalih ,zastarelih, neupotrebljivih aparata i opreme za gašenje požara, stalno u toku godine, a na njihova mesta postavljamo novu i savremeniju pp opremu i sredstva;
✅ Da obezbedjujemo da svi zaposleni radnici budu upoznati sa opasnostima koje im prete od požara i eksplozije na radnom mestu;
✅Da saradjujemo sa nadležnim inspekcijskim i drugim organima za zastitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova;
✅Da dajemo predloge u cilji efikasnijeg otklanjanja uočenih nedostataka i unapredjenja postojećeg stanja zaštite od požara;
✅ Da u sučaju konstatovanja odredjenih nepravilnosti i nedostataka zbog kojih postoji neposredna opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, zabrani rad do otklanjanja istog nedostatka;
✅U slučaju izbijanja požara, Ako je na vreme obavešten i prisutan, do dolazka profesionalne vatrogasne brigade neposredno organizuje ljdstvo, rukovodi i komanduje akcijom gašenja, evakuacije i spasavanja ljudi I imovine;
✅ Da jednom mesečno putem mesečnog izveštaja a po potrebi i češće, izveštava direktora o svom uočenim pojavama, promenama, nedostatcima i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaže konkretne mere za uklanjane ovih uočenih nedostataka.

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Obavljanje delatnosti održavanja zelenih površina spada u gamu ponude naše firme. Najsavremenja mehanizacija, sredstva i oprema obaviće i najsloženije poslove u delatnosti košenja i održavanja zelenih površina.

Ovi poslovi mogu se obavljati u skladu sa redovnim aktivnostima na objektima pod zaštitom naše firme čime se izdatci vaše firme drastično smanjuju na ovim poslovima ali i vanredno u skladu sa potrebama svakog objekta. Poslove košenja trave i održavanja zelenih površina obavljamo uslužno svim zainteresovanim gde na osnovu potreba posla dostavljamo konkretnu ponudu.