Politika privatnosti


Na snazi od dana 02.03.2020. godine,

U skladu se Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018), i sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti broj 140-02/20 „PATROL 023“ DOO Zrenjanin, PIB: 104521025, MB: 20181117 i mail: office@patrol023.com, Adresa: Cara Dušana 73, 23000 Zrenjanin (dalje: „Društvo“).

Posećivanjem i korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ovu Politiku privatnosti. U slučaju da imate problema sa razumevanjem iste, odnosno vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti možete se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu.

1. Predmet

Politika privatnosti je dokument koji za cilj ima da ustanovi obim, način, svrhu i pravni osnov obrade podataka na sajtu u vlasništvu „PATROL 023“ DOO Zrenjanin.

2. Podaci koje prikupljamo putem sajta

Društvo putem sajta prikuplja ime korisnika, email adresu korisnika i CV lica koje se elektronskim putem prijavljuje radi potencijalnog zaposlenja.

Pri postavljanju komentara na rubrici „Blog“, potrebno je da korisnik ostavi sledeće podatke, ime i email adresu.

U Rubrici „Karijera“, posetioci sajta mogu dostaviti svoj CV.

Društvo ne odgovara za obim podataka predat u CV-u, obzirom da CV nema propisanu formu, a Društvo ne može zabraniti licu da samostalno unese podatke koji nisu traženi ili koji nisu od značaja za konkurisanje na određeno radno mesto.

3. Pravni osnov prikupljanja podataka

Pravni osnov za prikupljanje imena i email adresa, je pristanak korisnika sajta, odnosno zaključenje i ispunjenje ugovora.

Pravni osnov za prikupljanje CV-a je zaključenje ili realizacija budućeg ugovora, odnosno obrada je neophodna za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

4. Svrha prikupljanja podataka

Svrha za prikupljanje imena i email adresa je omogućavanje korisniku da ostavlja javno komentar i učestvuje u javnoj raspravi.

Svrha prikupljanja CV-a je procena profesionalnih znanja i veština u cilju potencijalnog radnog angažovanja posetioca sajta.

5. Zaštita podataka

Prikupljani podaci se čuvaju u elektronskoj formi, u bazama podataka kojima pristup ima ograničen broj lica u skladu sa Pravilnikom. Elektronski sistem je zaštićen antivirusom.

Hosting kompanija je u obavezi da podatke o ličnosti sa kojima dolazi u kontakt u vezi sa sajtom Društva, tretira na isti način kao što Društvo tretira ove podatke.

6. Rok čuvanja podataka

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

7. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Društvo ne donosi odluke i ne vrši profilisanje automatizovano.

8. Prava lica čiji se podaci obrađuju

Lice čiji se podaci obrađuju putem sajta imaju sledeća prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti:

  • Pravo na informisanje – Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.
  • Pravo na pristup – Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Društva da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.
  • Pravo na ispravku i dopunu – Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.
  • Pravo na brisanje – Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Društva brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.
  • Pravo na povlačenje pristanka za obradu – U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.
  • Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.
  • Pravo na prenosivost podataka – Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.
  • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka – Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

Ukoliko rukovalac namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, rukovalac je dužan da pre započinjanja dalje obrade, licu na koje se podaci odnose, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju.

9. Prenos podataka trećim licima

Društvo ne prenosi podatke trećim licima u zemlji i inostranstvu, osim uz izričit pristanak lica i u izuzetnim, zakonom propisanim situacijama, bez dozvole lica. Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano.

10. Mehanizmi zaštite podataka o ličnosti

Mehanizmi zaštite podataka ličnosti koji se stavljaju na raspolaganje svakom licu koje smatra da su njegovi podaci ugroženi ili povređeni su unutrašnji i spoljašnji mehanizmi. Unutrašnji podrazumeva prijavu licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu, a spoljašnji predstavlja mehanizam zaštite pred nadležnim državnim organom.

10.1. Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Jelena Bjelica, zaposlena u Društvu.

U slučaju svake povrede podataka o ličnosti, korisnik sajta ima pravo da se obrati licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu nadležnom organu.

10.2. Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Republike Srbije je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, email-om (office@poverenik.rs) ili telefonom (+381 11 3408 900).

Napomena: Naš sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

11. Izmene Politike privatnosti

Društvo zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni.

U Zrenjaninu,
02.03.2020. godine.