IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

Patrol023 doo je licencirano preduzeće za izradu Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja. Osim što posedujemo licencu za vršenje poslova fizičko – tehničko zaštite lica i imovine I održavanja reda na sportskim priredbama , javnim skupovima i drugim mestima okupljanja gradjana sa nošenjem oružja (rešenje broj: 03/4 broj: 18740), kompanija Patrol023 doo poseduje licencu i za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (03/4 broj: 18739).

Korporativna bezbednost predstavlja veoma slozenu kombinaciju različitih segmenata bezbednosti. Nacionalni standard СРПС А:Л2.003:2017 bezbednost i otpornost društva- Procena rizika, je razvio metodologiju za procenu rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, u cilju sveobuhvatnog sagledavanja i analize različitih opasnosti po lice,imovinu i poslovanje organizacije.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja pominje se i u podzakonskim aktima. U Pravilniku o načinu vršenja poslova fizičke I tehničke zaštite navode se detaljnija objašnjenja i obaveze vezane za realizaciju sistema fizičko tehničke zaštite. U članu 11 kaže se da: Procena rizika u planiranju sistema fizičko tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak čine sastavni deo Projekta sistema tehničke zaštite.

U skladu sa članom 34. Zakona o privatnom obezbedjenju i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite kaže se da se zaštita vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja:

Izradom dokumenta Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, a za koja su u obavezi sva pravna lica , ne svodi se samo na ispunjavanje Zakonsko pravnih normativa, već dobijaju pravu sliku svog preduzeća o bezbednosnim procenama i time izbegavaju nepotrebne troškove u domenu fizičko tehničke zaštite.

Osnovni instumrn za izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine I poslovanja je nacionalni standard SRPS A.L2:003 koji omogućava globalan pristup bezbednosti organizacije, jer njegova metodologija podrazumeva analizu i ocenu svih aspekata korporativne bezbednosti, od opasnosti vezanih za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, preko protivpožarne zaštite do opasnosti vezanih za unutrašnju normativnu regulativu i protivpravno delovanje unutar i/ili van preduzeća. Stručna primena metodologije ovog standarda omogućava organizaciji da stekne objektivnu sliku o stanju sopstvene bezbednosti. Rezultat njene primene je konkretan prikaz svih potencijalnih opasnosti, klasifikovanih i numerički izraženih, uz predlog jasnih i konkretnih mera za njihovo smanjivanje ili eliminisanje.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja:

Izrada studije bezbednosti poslovanja po metodologiji nacionalnog standarda odvijala bi se kroz tri faze:

 1. precizno identifikovanje potencijalnih opasnosti po bezbednost lica, imovine i poslovanja,
 2. izračunavanje veličine rizika za svaku opasnost pojedinačno i
 3. predlaganje opštih mera za tretman procenjenih opasnosti

I FAZA – Precizno identifikovanje potencijalnih opasnosti po bezbednost lica, imovine i poslovanja

U okviru prve faze projekta vrši se višeslojna i temeljna analiza normativnih akata, tehničkih resursa i ljudskih kapaciteta organizacije u skladu sa metodologijom nacionalnog standarda. U okviru ove faze vrši se identifikacija sledećih kategorija opasnosti:

 • Rizici po opšte poslovanje;
 • Rizici po bezbednost i zdravlje na radu;
 • Pravni rizici;
 • Rizici od protivpravnog delovanja;
 • Rizici od požara;
 • Rizici od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
 • Rizici od eksplozija;
 • Rizici po životnu sredinu;
 • Rizici u upravljanju ljudskim resursima;
 • Rizici u informaciono komunikacionim sistemima (IKT);
 • Rizici od neusaglašenosti sa standardima.
 • Prikupljanje, sortiranje i analiza podataka se sprovodi putem protokola, procedura, evalucionih i drugih metodoloških instrumenata izgrađenih na osnovu strogih i preciznih naučnih kriterijuma i utemeljenih na stručnim znanjima i iskustvima.

II FAZA – Izračunavanje veličine rizika za svaku opasnost pojedinačno

Druga faza projekta podrazumeva preciznu kvantifikaciju svih kategorija opasnosti i dodeljivanje odgovarajućih nominalnih vrednosti u skladu sa zatečenim stanjem. Ova faza podrazumeva izračunavanje konkretne numeričke veličine rizika u svakoj od navedenih kategorija uz jasan i pregledan grafički prikaz svih procenjenih rizika. Na ovaj način, organizacija dobija sistematičan pregled svih eventualnih nedostataka, slabosti i propusta koji proizvode određen rizik po njeno poslovanje, zaposlene ili imovinu.

III FAZA – Predlaganje opštih mera za tretman procenjenih opasnosti

Treća faza projekta rezultira izradom predloga mera za otklanjanje uslova ili uzroka koji proizvode opasnosti po lica, imovinu i poslovanje organizacije. Drugim rečima, ova faza pruža konkretne smernice za prevenciju ili smanjenje analiziranih rizika.

Izlazni rezultat procene rizika jeste Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, kao eleborat u kome su sagledane sve vrste rizika,prikazane nivoom i kategorijom rizika i njihove implikacije na poslovanje,, a organizacija svrstana u jednu od 5 (pet) grupa ugroženosti u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke, fizičko-tehničke zaštite i korišćenje tehničkih sredstava, СЛ.гласник РС 19/15 и 17/17.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja (Elaborat) je Zakonska obaveza svakog subjekta u javnom I privatnom sektoru, definisana Zakona o privatnom obezbedjenju i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite , koji koriste bilo koji vid fizičke ili tehničke zaštite odnosno usluge obezbeđenja od strane trećih lica ili ima vlastite resurse za obezbeđenje lica I imovine u funkciji bezbednosti poslovanja.

Ovakvim projektom svaka organizacija dobija višestruko vredan dokument koji ujedno čini i polaznu osnovu za izgradnju sistema upravljanja bezbednošću poslovanja.

​​