IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

“Patrol 023” doo iz Zrenjanina, licencirana je firma za izradu ovog Akta. Sva lica koja učestvuju u procesu procene, takođe poseduju licence izdate od strane MUPa kako bi naš tim stručnjaka bio potpun i kako bi se pri samoj izradi procene što adekvatnije odgovorilo na zahteve koje precizira Zakon, kao i Nacionalni standard SRPS A:L2.003:2017 koji se odnosi na ovu oblast.

Šta je Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja? Korporativna bezbednost jeste jako kompleksna pojava sačinjena od najrazličitijih izazova, rizika i pretnji koje je Nacionalni standard SRPS A:L2.003:2017 grupisao u jedanaest oblasti i razvio metodologiju za njihovo sveobuhvatno shvatanje. Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja pominje se i u podzakonskim aktima. U Pravilniku o načinu vršenja poslova fizičke I tehničke zaštite navode se detaljnija objašnjenja i obaveze vezane za realizaciju sistema fizičko tehničke zaštite. U članu 11 kaže se da:
Procena rizika u planiranju sistema fizičko tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak čine sastavni deo Projekta sistema tehničke zaštite.
U skladu sa članom 34. Zakona o privatnom obezbedjenju i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite kaže se da se zaštita vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja ➡️

Prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti jeste upravo procena rizika i ona predstavlja „anamnezu“ stanja u jednom poslovnom sistemu na osnovu koje se gradi strategija zaštite preduzeća i mobilišu neophodni bezbednosni resursi.

Osnovni instument za izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine I poslovanja je nacionalni standard SRPS A.L2:003 koji omogućava globalan pristup bezbednosti organizacije, jer njegova metodologija podrazumeva analizu i ocenu svih aspekata korporativne bezbednosti, od opasnosti vezanih za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, preko protivpožarne zaštite do opasnosti vezanih za unutrašnju normativnu regulativu i protivpravno delovanje unutar i/ili van preduzeća. Stručna primena metodologije ovog standarda omogućava organizaciji da stekne objektivnu sliku o stanju sopstvene bezbednosti. Rezultat njene primene je konkretan prikaz svih potencijalnih opasnosti, klasifikovanih i numerički izraženih, uz predlog jasnih i konkretnih mera za njihovo smanjivanje ili eliminisanje.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja ➡️

Izrada studije bezbednosti poslovanja po metodologiji nacionalnog standarda odvijala bi se kroz tri faze:

I FAZA – precizno identifikovanje potencijalnih opasnosti po bezbednost lica, imovine i poslovanja,

II FAZA – izračunavanje veličine rizika za svaku opasnost pojedinačno i

III FAZA – predlaganje opštih mera za tretman procenjenih opasnosti

I FAZA

U okviru prve faze projekta vrši se višeslojna i temeljna analiza normativnih akata, tehničkih resursa i ljudskih kapaciteta organizacije u skladu sa metodologijom nacionalnog standarda. Vrši se identifikacija rizika u sledećim oblastima poslovanja:

 • Rizici po opšte poslovanje;
 • Rizici po bezbednost i zdravlje na radu;
 • Pravni rizici;
 • Rizici od protivpravnog delovanja;
 • Rizici od požara;
 • Rizici od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
 • Rizici od eksplozija;
 • Rizici po životnu sredinu;
 • Rizici u upravljanju ljudskim resursima;
 • Rizici u informaciono komunikacionim sistemima (IKT);
 • Rizici od neusaglašenosti sa standardima.

Prikupljanje, sortiranje i analiza podataka se sprovodi putem protokola, procedura, evalaucionih i drugih metodoloških instrumenata izgrađenih na osnovu strogih i preciznih naučnih kriterijuma i utemeljenih na stručnim znanjima i iskustvima.

II FAZA

Druga faza projekta podrazumeva preciznu kvantifikaciju svih oblasti opasnosti i dodeljivanje odgovarajućih nominalnih vrednosti u skladu sa zatečenim stanjem. Ova faza podrazumeva izračunavanje konkretne numeričke veličine rizika u svakoj od navedenih kategorija uz jasan i pregledan grafički prikaz svih procenjenih rizika. Na ovaj način, organizacija dobija sistematičan pregled svih eventualnih nedostataka, slabosti i propusta koji proizvode određen rizik po njeno poslovanje, zaposlene ili imovinu.

III FAZA

Izlazni rezultat procene rizika jeste Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, kao eleborat u kome su sagledane sve vrste rizika, prikazane nivoom i kategorijom rizika i njihove implikacije na poslovanje, a organizacija svrstana u jednu od 5 (pet) grupa ugroženosti u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke, fizičko-tehničke zaštite i korišćenje tehničkih sredstava, СЛ.гласник РС 19/15 и 17/17.

Treća faza projekta rezultira izradom predloga mera za otklanjanje ili smanjenje identifikovanih rizika koji proizvode opasnosti po lica, imovinu i poslovanje organizacije. Drugim rečima, ova faza pruža konkretne smernice za prevenciju ili smanjenje analiziranih rizika.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja (Elaborat) je Zakonska obaveza svakog subjekta u javnom I privatnom sektoru, definisana Zakona o privatnom obezbedjenju i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite , koji koriste bilo koji vid fizičke ili tehničke zaštite odnosno usluge obezbeđenja od strane trećih lica ili ima vlastite resurse za obezbeđenje lica I imovine u funkciji bezbednosti poslovanja.

Ovakvim projektom svaka organizacija dobija višestruko vredan dokument koji ujedno čini i polaznu osnovu za izgradnju sistema upravljanja bezbednošću poslovanja.

Angažujući nas na poslovima izrade akta učestvujete u akciji “Korporacije za buduće generacije”