Tehnička zaštita

Kompanija Patrol 023 pruža uslugu planiranja i projektovanja sistema tehničke zaštite

Tehnička zaštita

PATROL 023
pruža uslugu planiranja sistema tehničke zaštite, na osnovu stanja postojećih sistema tehničke zaštite, procenjenih rizika i mera predviđenih u Aktu o proceni rizika ili na osnovu zahteva korisnika.

Plan sistema tehničke zaštite izrađuje pravno lice koje poseduje licencu MUP-a za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, dok projektnu dokumentaciju izrađuje pravno lice koje poseduju licencu MUP-a za vršenje projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i licence 353 i 453 Inženjerske komore Srbije.