Add Your Heading Text Here

Na osnovu evropskog zakonodavsta i u Srbiji je krajem 2019. godine na snagu stupio Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasik RS“ broj 87/2018), obavezujuć za sva pravna lica. Kompanija Patrol 023 na vreme je uvidela ovu novinu, pa je tako usklađivanje sa ovim zakonom jedna od usluga koju naš stručni tim pruža.

Šta je podatak o ličnosti? Svaka ona informacija koja ukazuje na određeno ili odredivo fizičko lice, što za poslodavce znači sledeće – sva akta i postupci obrade podataka moraju biti u skladu sa zakonom, tako da obezbede nepovredivost ovih informacija, kako kada su u pitanju zaposleni, tako i kada je reč o saradnicima i klijentima

FAZE PROCESA USKLAĐIVANJA

faze-procesa-uskladjivanja

Prva faza predstavlja obilazak pravnog lica, uz prikupljanje ključnih informacija putem intervjua, kako bi se uočili svi propusti koji mogu pravno lice izložiti riziku. U drugoj fazi izrađuje se procena rizika, koja rukovodećem kadru daje uvid u to koje je mere neophodno primeniti, odnosno koja bi akta trebalo usvojiti kako bi se ispunile sve one obaveze koje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti propisuje.

Naš tim stručnjaka stoji Vam na raspolaganju za:

  1. Usklađivanje poslovanja sa regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, što podrazumeva procenu rizika, preporučivanje i praćenje sprovođenja odgovarajućih mera, pripremu akata…
  2. Redovnu pravnu podršku u oblasti zaštite podataka o ličnosti što obuhvata praćenje promena u ovoj oblasti i implementaciju datih promena u poslovanje, primenu mera, nadzor poslovanja, kontakt sa kancelarijom Poverenika…