Akt o proceni rizika

Kompanija Patrol 023 pruža uslugu izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koji je zakonska obaveza svih pravnih lica

Akt o proceni rizika

PATROL 023
je licencirana firma za izradu
Akta o proceni rizika u zaštiti
lica, imovine i poslovanja

element
Sva lica, koja učestvuju u procesu procene, poseduju licence
(izdate od strane MUP-a)

Risk management

Šta je Akt o proceni rizika?


Korporativna bezbednost jeste jako kompleksna pojava, sačinjena od najrazličitijih izazova, rizika i pretnji, koje je Nacionalni standard SRPS A:L2.003:2017 grupisao u jedanaest oblasti i razvio metodologiju za njihovo sveobuhvatno shvatanje.

Prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti, jeste upravo procena rizika i ona predstavlja „anamnezu“ stanja u jednom poslovnom sistemu, na osnovu koje se gradi strategija zaštite preduzeća i mobilišu neophodni bezbednosni resursi.

Rezultat izrade Akta jeste elaborat u kom su sagledane sve vrste rizika, prikazane u nivou i kategoriji rizika, kao i njihove implementacije na poslovanje, dok se sama organizacija svrstava u jednu od pet grupa ugroženosti.